Không đề

Trả cho tôi những năm tháng đã xa
Để tôi được giàu hơn trong ánh nhìn bè bạn..