Bóng chữ

Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu…

Bất công

Em nỡ tim phân làm hai nửa
Nửa quên phần anh nửa nhớ phần người.