Bất chợt

Gặp một người xa lạchợt nhớ một người quenGặp lại một người quenbỗng thấy mình xa lạ. Bất chợt___Đoàn duy xuyên