Hoạn Thư

”Tằm vàng ngự giữa nong dâu
Ruồi xanh ở đợ thân trâu trọn đời
Đàn ông là chiếc thuyền trôi
Sao em lỡ bến tin lời bướm ong?”