Ngày mới

Hãy nhận hết yên lành Một – Ngày – Mới, đi em!