Tản Đà

“Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.”