Nước mắt

”Mẹ sinh em tháng bảy mưa ngâu
nước mắt đủ để bắc cầu Ô Thước…”