Viết tiếp

Kí ức ròng ròng tầm gai
Ngàn trái đau chờ tay người đến hái
Chân trời nào rồi cũng lại anh thôi
Cũng vẫn là em đôi bàn tay bé nhỏ…