Bốn câu

Vào chùa hỏi đâu cõi thật,Cách chi dọn dẹp lòng mình?Mới hay người nơi cửa Phật,Cũng thầm giấu lệ trong kinh. . Bùi Thụy Đào