Biến tấu ca dao

”Đêm đêm nước mắt rơi thầm
Tầm xuân xanh biếc nở nhầm vườn ai?”