Những giọt lệ

“Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ…”